Terms & Conditions-Voorwaarden

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN HEMPA.NL/BE/DE/DM/UK

JUST-SEED DENMARK-MARIBO

Nederlands – Duits Germany – Engels English 1. Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Just-seed gevestigd te Maribo Denemarken verder te noemen gebruiker o.n.v. HEMPA , te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


  1. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.


  1. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst


  1. Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.


 1. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.


  1. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de na kom plicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.


 1. Uitvoering van de overeenkomst


  1. Levering vindt plaats volgens door de klant gekozen verzend methode. Levering / verzend optie met track and trace maar niet “aangetekend” valt volgens deze voorwaarden onder de verantwoording van de klant/koper. Bij verzendoptie met track and trace “aangetekend” is aflever garantie verzekerd door verkoper. Verkoper dient ten alle tijden een bewijs van verzending te overleggen op verzoek van de klant.


  1. Goederen gelden als geleverd, zodra verkoper een bewijs van verzending kan overleggen, klant heeft getekend voor ontvangst bevestiging.


 1. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.


  1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 1. Prijzen


  1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.


  1. De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.


 1. Betaling


  1. Betaling dient steeds plaats te vinden direct na of tijdens de bestelling/ plaatsen van de order. Indien de klant kiest voor betaling bij of direct na ontvangst is de klant verplicht te kiezen voor verzending met track and trace “aangetekend”. Verder verplicht de koper zich na tekenen van de ontvangst bevestiging het verschuldigde bedrag binnen 12 uur over te schrijven naar getoond rekening nummer op de factuur.


  1. Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.


  1. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.


  1. Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.


 1. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.


  1. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.


  1. Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.


  1. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten. 1. Garantie


  1. Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.


  1. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.


  1. Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

  2. Voor producten als levensmiddelen, cosmetica, huidverzorging, voedingssupplementen geld dat deze niet retour worden genomen, klant kan zich tot de verkoper wenden voor een gedeeltelijke of gehele vergoeding. 1. Reclames


  1. Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 7dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.


  1. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.


  1. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.


 1. Eigendomsvoorbehoud


  1. Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.


  1. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.


  1. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.


  1. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.


 1. Ontbinding en beëindiging


  1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.


  1. In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.


  1. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


 1. Overmacht


  1. Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.


  1. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.


  1. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


 1. Aansprakelijkheid

  1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.


  1. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).


  1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.


 1. Geschillen en toepasselijk recht


  1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


  1. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.


  1. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


13 Extra bepaling/ toepassing PRIVACY

HEMPA.NL/HEMPA.DE/HEMPA.BE JUST-SEED.NL

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website s  www.hempa.nl www.hempa.be www.hempe.de bezoekt.

1. Beheer
De website Hempa staat onder beheer van JUST-SEED.nl De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. Http://www.just-seed.nl
2. Gegevens van bezoekers
2a Op contact gegevens na bewaren wij geen persoonlijke gegevens ook niet welke zijn verkregen door consult of advies gesprekken. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. En worden na 48 uur gewist uit onze bestanden.
2b hempa . zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
3. Cookies wij maken geen gebruik van Cookies.
dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij HEMPA medewerkers De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Hempa Just -Seed is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Hempa.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Hempa kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de bestelling.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Hempa. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Hempa zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
  3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Hempa. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
  4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Hempa kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Hempa . voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

  _____________________________________________________________________________________________________

  GENERAL TERMS AND CONDITIONS HEMPA.NL/BE/DE/DM/UK

  JUST-SEED DENMARK-MARIBO

  Dutch - German Germany - English English  1. Applicability


  1.1. These general terms and conditions apply to - and are an integral part of - every offer, quotation and agreement that pertains to the user to be named by Just-seed in Maribo Denmark. HEMPA, products to be delivered of any nature, unless expressly agreed otherwise in writing.


  1.2. In these general terms and conditions, "the customer" means: any (legal) person who orders and / or purchases goods from or via the user.


  1.3 Deviation from these terms and conditions is only possible if parties have explicitly agreed in writing.


  2. Formation and amendment of the agreement


  2.1 All offers and quotations made by the user, in whatever form, are without obligation unless a term for acceptance is included in the offer. Only by written (order) confirmation of user or by actual execution by user is an agreement concluded.


  2.2 All indications in offers, quotations or agreements and the appendices thereto, such as illustrations, drawings, measurements, weights, yields and colors and in addition the properties of any test specimens provided are only indicative. Minor deviations are therefore not for the account and risk of the user.


  2.3 Apparent misprints or mistakes in the offers of user release it from the after duty and / or any obligations to compensation resulting therefrom, even after the conclusion of the agreement.


  3. Execution of the agreement


  3.1 Delivery takes place according to the shipping method chosen by the customer. Delivery / shipping option with track and trace but not "registered" falls under these conditions under the responsibility of the customer / buyer. With shipping option with track and trace "registered" the delivery guarantee is insured by the seller. The seller must at all times submit proof of shipment at the request of the customer.


  3.2 Goods are deemed to have been delivered as soon as the seller can provide proof of shipment, the customer has signed for receipt confirmation.


  3.3 If the parties expressly agree that the user takes care of the transport of the products, both the costs and the risk of loss or damage during transport are at the expense of the customer.


  3.4 The notification of delivery terms in offers, quotations, agreements or otherwise is always done by the user to the best of his knowledge and these terms will be observed as much as possible, but they are not binding.

  4. Prices


  4.1 All prices are in euros and are exclusive of sales tax and other levies imposed by the government. Any special extra costs related to the import and / or customs clearance of goods to be delivered by the user to the customer are not included in the price and are therefore at the expense of the customer.


  4.2 The amounts shown in the user's offers are based on the prices, prices, wages, taxes and other factors relevant to the price level during the offer. If after the (order) confirmation changes occur in one or more of the aforementioned factors, the user is entitled to adjust the agreed price accordingly. If a price increase is made pursuant to the present provision, and the increase amounts to more than 10% of the total agreed amount, the customer has the right to dissolve the agreement in writing within eight days after it has been or could become aware of the price increase.


  5. Payment


  5.1 Payment must always take place immediately after or during the order / placing of the order. If the customer opts for payment at or immediately after receipt, the customer is obliged to opt for shipment with track and trace "registered". In addition, the buyer undertakes to transfer the amount due within 12 hours to the invoice number shown on the invoice after having acknowledged receipt.


  5.2 User always has the right to deliver or invoice delivered goods per partial delivery.


  5.3 Payment is made by deposit or transfer to a bank or giro account designated by the user. The user always has the right to demand security for the payment or advance payment both before and after the conclusion of the agreement, such as suspension of the execution of the agreement by the user, until the security has been provided and / or the advance payment has been received by the user. . If payment in advance would be refused, the user is entitled to dissolve the agreement and the customer is liable for the damage resulting therefrom for the user.


  5.4 The User is entitled to issue products that it has for the customer in connection with the export g of the agreed work, until all payments due by the customer to user have been paid in full.5.5 If payment is not made on time, the customer is legally in default without a notice of default being required. The customer owes legal interest to the user from that moment as referred to in Article 6: 119a of the Dutch Civil Code. 5.6 In the event that no payment has yet been received after the expiration of a further payment term set by a written notice, the customer will owe a penalty equal to 10% of the principal sum due to the user to the user including VAT, regardless of whether the user has had to make extrajudicial collection costs and without prejudice to the user's right to claim compensation. 5.7 Without prejudice to the other rights of the user pursuant to this article, the customer is obliged to the user to compensate the collection costs that the user had to make and which go beyond sending a single summons or only doing a - not accepted - settlement proposal, obtaining simple information or compiling the file in the usual way. These costs are determined on the basis of the applicable guidelines at the relevant courts of the Netherlands in the Netherlands.5.8 The applicability of article 6:92 Dutch Civil Code has been excluded with regard to the penalty clause included in this article.6. Guarantee6.1 If the user gives a guarantee to the customer with regard to the work or products it has delivered or to deliver, it will expressly make this known to the customer in writing. In the absence of such express written notice, the customer can not invoke the warranty, without prejudice to his legal rights arising from mandatory provisions. 6.2 If an appeal on the customer's guarantee would be well-founded, the user will restore the products to be delivered to the user's choice or deliver them as agreed, unless this would have become demonstrably pointless to the customer. If the user informs the customer to proceed with the repair, the customer will return the delivered products to the user at its expense and risk. 6.3 All possible warranty obligations of the user lapse if faults, defects or imperfections with regard to those cases are the result of incorrect, careless or incompetent use or management of delivered goods by the customer or third parties engaged by the customer or if these are the result of an external cause such as fire or water damage, or if the customer or a third party has made changes to the goods delivered by the user without permission from the user.6.4 For products such as foodstuffs, cosmetics, skincare, nutritional supplements, they do not have to be returned, the customer can contact the seller for a partial or complete reimbursement.7. Complaints 7.1 Any complaints about a product delivered by the user must be immediately communicated to the user in writing by the customer and must be motivated. If 7 days after delivery of the products have expired, the customer can no longer be justified justified, unless the defect at the time of delivery would not have been perceptible in a careful and timely inspection. In that case, the customer must inform the user of the defect in writing and motivated within 7 days after the defect has become known or could have been known to the customer. 7.2 Without prior written consent, the user is not obliged to accept returns from the customer. The receipt of return shipments in no case implies acceptance by the user of the ground for return as stated by the customer. The risk with regard to returned products remains with the customer until the products have been credited by the user. 7.3 If the customer invokes a possibly agreed guarantee scheme but the appeal then turns out to be unjustified, the user has the right to charge the customer for the activities and costs of research and repair that have resulted from this appeal to the customer in accordance with her. usual rates, with a minimum of € 100.00.8. Retention of title 8.1 All products supplied and delivered by the user remain the property of the user under all circumstances, as long as the customer has any claim from the user, including in any case the purchase price, extrajudicial costs, interest, fines and any other claims as referred to in article 3:92. , paragraph 2 of the Dutch Civil Code, has not been complied with.8.2 The customer is obliged to store the products delivered under retention of title with due care and as recognizable property of the user.and. 8.3 The customer is not authorized to pledge the products delivered under retention of title to third parties, to encumber them in any other way or to transfer them in whole or in part, as long as such transfer is carried out in pursuit of the usual business activities of the products delivered under retention of title. the customer takes place. 8.4 If the customer fails to comply with its payment obligations towards the user or the user has good reason to fear that the customer will fail in these obligations, the user is entitled to take back the goods delivered under retention of title. The customer shall cooperate and grant the user free access at all times to its grounds and / or buildings for inspecting the goods and / or exercising the rights of the user. After collection, the customer will be credited for the market value, which can in no case be higher than the original price that the customer had agreed with the user, reduced by the costs incurred by the user from the repossession. Dissolution and termination9.1 The customer shall be deemed to be in default if he does not fulfill any obligation from the agreement or fails to do so on time, as well as if the customer does not comply with a written warning to fully comply within a set reasonable period of time.9.2 In In the event of default by the customer, the user is entitled without any obligation to pay damages, and without prejudice to the rights accruing to it, to dissolve the agreement in whole or in part by means of a written notice addressed to the customer and / or the amount owed by the customer to the user. immediately to claim in its entirety and / or to invoke the retention of title.9.3 User is entitled to dissolve the agreement with immediate effect if the customer requests suspension of payment or bankruptcy or is requested against him or seizure of all or part of the order. her ability is laid. All invoiced amounts will then become immediately due and payable. user will never be held liable for any compensation due to this termination.10. Force majeure10.1 User is not liable if a shortcoming is the result of force majeure. During the period of force majeure, the obligations of the user will be suspended. If the period in which the fulfillment of the obligations by the user is not possible due to force majeure lasts longer than three months, both parties are entitled to dissolve the agreement without judicial intervention, without any obligation to pay compensation being available.10.2 Under the term ' force majeure 'as referred to in this article shall in any case be understood as unforeseen circumstances, also of an economic nature, which have arisen through no fault or fault of the user, such as, among other things, serious malfunction of the company, forced reduction of production, strikes and exclusions, both at user and at supply companies, war, hostilities, state of siege, mobilization, either in the Netherlands or in any other country where any of the user or supplier's branches are located, delays in transport or delayed or faulty delivery of goods or materials or parts by third parties including beg User supply companies.10.3 If the user has already partially fulfilled its obligations on the occurrence of force majeure, or can only partly fulfill its obligations, it is entitled to invoice the already delivered or the deliverable part separately and the customer is obliged to pay this invoice. as if it were a separate agreement.11. Liability11.1 User is only liable for damage the customer suffers, if and to the extent that such damage is the direct result of intent or deliberate recklessness of user's supervisors. 11.2 The total liability of the user shall in all cases be limited to compensation of direct damage, whereby the total amount to be paid by the user to the customer in respect of any cancellation obligations and compensation of damage shall never exceed the amount of the amount for the customer. agreement stipulated price (excluding VAT) .11.3 User is not liable for damage, if and insofar as the customer has insured itself against the relevant damage or reasonably could have insured.12 Disputes and applicable law12.1 If there is uncertainty about the explanation of one or more provisions of these general conditions then the interpretation of that provision (s) must take place 'in the spirit' of these general conditions.12.2 Dutch law is applicable to an agreement concluded with the user. Foreign law and treaties including the United Nations Convention on Internal ational purchase agreements relating to movable property of 11 April 1980 (Vienna Sales Convention) are excluded.12.3 Any disputes relating to this agreement or arising from this agreement will be settled at first instance by only the competent court in the district in which the user at the time of concluding this agreement is established.13 Additional provision / application PRIVACY HEMPA.NL/HEMPA.DE/HEMPA.BE JUST-SEED.NL The Privacy Policy for Visitors applies to everyone who visits the website www.hempa.nl www.hempa.be www.hempe.de visits.1. ManagementThe Hempa website is managed by JUST-SEED.nl The contact details can be found on the aforementioned website. Http://www.just-seed.nl 2. Data from visitors2a We do not store any personal data on contact details, nor are we collected by consultation or advice. The data will therefore never be traceable to a person or organization. And after 48 hours are deleted from our files.2b hempa. ensures good security of the stored data.3. Cookies We do not use Cookies. The latter case can be set which websites have functional cookies. 4. Questions Users can ask HEMPA employees with their questions about this Privacy Policy. The contact details are listed on the website mentioned in paragraph 1 of this Privacy Policy. .5. DisclaimerHempa Just-Seed is entitled to change the content of the Privacy Policy without the visitor being informed. The implementation of the change on the website is sufficient. The Privacy Policy for Customers is a supplement to the Privacy Policy for Visitors and applies to anyone who places an order with Hempa.1. Data provided by the customerHempa can use the data provided by the customer for the following purposes: 1a Processing the order.1b Sending one or more mails that relate to the ordered, such as, but not limited to , an e-mail containing login details.1c Bringing (occasionally) the attention of a product, tip, dexterity, etc., of which Hempa. thinks it can contribute to a more successful website for the customer.2. Providing information to third parties Data that the customer has provided to Hempa will never be passed on to third parties. There are, however, two exceptions to this rule: 3. SecurityThe data that the customer submits to Hempa. provided, are stored in a secure environment.4. Adjustment of customer data The customer has the possibility to change the data provided at any time. Hempa can ask the customer in such a case for the change on a by Hempa. prescribed manner and in some cases identification may be required.

  ______________________________________________________________________________________________________

  ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN HEMPA.NL/BE/DE/DM/UK

  GEREINIGTES DÄNEMARK-MARIBO

  Niederländisch - Deutsch Deutschland - Englisch Englisch  1. Anwendbarkeit


  1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Angebote und Vereinbarungen, die sich auf den von Just-Seed in Maribo Dänemark benannten Benutzer beziehen. HEMPA, zu liefernde Produkte jeglicher Art, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.


  1.2. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet "der Kunde": jede (juristische) Person, die Waren von oder über den Benutzer bestellt und / oder kauft.


  1.3 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur möglich, wenn die Parteien ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.


  2. Bildung und Änderung der Vereinbarung


  2.1 Alle vom Nutzer in jeglicher Form abgegebenen Angebote und Angebote sind freibleibend, es sei denn, im Angebot ist eine Annahmefrist enthalten. Nur durch schriftliche (Bestellung) Bestätigung des Nutzers oder durch tatsächliche Ausführung durch den Nutzer kommt eine Vereinbarung zustande.


  2.2 Alle Angaben in Angeboten, Angeboten oder Vereinbarungen und deren Anlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte, Erträge und Farben sowie die Eigenschaften etwaiger Probekörper sind nur Anhaltspunkte. Geringfügige Abweichungen gehen daher nicht auf Rechnung und Risiko des Nutzers.


  2.3 Offensichtliche Druckfehler oder Irrtümer in den Angeboten des Nutzers entbinden sie auch nach Vertragsschluss von der Nacherfüllungspflicht und / oder daraus entstehenden Schadenersatzverpflichtungen.


  3. Ausführung der Vereinbarung


  3.1 Die Lieferung erfolgt nach der vom Kunden gewählten Versandart. Die Lieferung / Versandoption mit Sendungsverfolgung, aber nicht "registriert" fällt unter diese Bedingungen unter der Verantwortung des Kunden / Käufers. Bei Versandoption mit Sendungsverfolgung "registriert" ist die Liefergarantie vom Verkäufer versichert. Der Verkäufer hat auf Verlangen des Kunden jederzeit den Versand nachzuweisen.


  3.2 Waren gelten als geliefert, sobald der Verkäufer den Versandnachweis vorlegen kann, der Kunde eine Empfangsbestätigung unterschrieben hat.


  3.3 Wenn die Parteien ausdrücklich vereinbaren, dass der Benutzer für den Transport der Produkte sorgt, gehen sowohl die Kosten als auch die Gefahr von Verlust oder Beschädigung während des Transports zu Lasten des Kunden.


  3.4 Die Bekanntgabe von Lieferbedingungen in Angeboten, Angeboten, Vereinbarungen oder anderweitig erfolgt stets nach bestem Wissen des Nutzers und diese Bedingungen werden so gut wie möglich beachtet, sind jedoch unverbindlich.

  4. Preise


  4.1 Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer und anderer staatlicher Abgaben. Etwaige besondere Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einfuhr und / oder Verzollung von Waren, die vom Benutzer an den Kunden zu liefern sind, sind nicht im Preis enthalten und gehen daher zu Lasten des Kunden.


  4.2 Die in den Angeboten des Nutzers angegebenen Beträge basieren auf den Preisen, Preisen, Löhnen, Steuern und anderen Faktoren, die für das Preisniveau während des Angebots relevant sind. Wenn nach der (Auftragsbestätigung) Änderungen in einem oder mehreren der vorgenannten Faktoren eintreten, ist der Nutzer berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend anzupassen. Erfolgt eine Preiserhöhung gemäß dieser Bestimmung und beträgt die Erhöhung mehr als 10% des vereinbarten Gesamtbetrages, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag innerhalb von acht Tagen nach Bekanntwerden der Preiserhöhung schriftlich zu kündigen.


  5. Zahlung


  5.1 Die Zahlung hat immer unmittelbar nach oder während der Bestellung / Bestellung zu erfolgen. Entscheidet sich der Kunde für die Zahlung bei oder unmittelbar nach Erhalt, ist der Kunde verpflichtet, sich für den Versand mit Sendungsverfolgung "registriert" zu entscheiden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Käufer, den fälligen Betrag innerhalb von 12 Stunden nach Eingang des Empfangs an die in der Rechnung angegebene Kontonummer zu überweisen.


  5.2 Der Nutzer ist immer berechtigt, die gelieferte Ware je Teillieferung zu liefern oder in Rechnung zu stellen.


  5.3 Die Zahlung erfolgt per Einzahlung oder Überweisung auf ein vom Benutzer bestimmtes Bank- oder Girokonto. Der Nutzer hat immer das Recht, sowohl vor als auch nach Abschluss des Vertrages Sicherheitsleistungen für die Zahlung oder Vorauszahlung zu verlangen, wie z. B. die Aussetzung der Ausführung des Vertrages durch den Nutzer, bis die Sicherheit geleistet und / oder die Vorauszahlung vom Nutzer erhalten wurde. . Wird die Vorauszahlung verweigert, ist der Nutzer berechtigt, den Vertrag aufzulösen und der Kunde haftet für den daraus resultierenden Schaden für den Nutzer.


  5.4 Der Nutzer ist berechtigt, Produkte zu erstellen, die er im Zusammenhang mit dem Export für den Kunden besitzt

 2. g der vereinbarten Arbeit, bis alle fälligen Zahlungen des Kunden an den Nutzer vollständig bezahlt sind.5.5 Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, kommt der Kunde in Verzug, ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist. Der Kunde schuldet dem Nutzer ab diesem Zeitpunkt gemäß Artikel 6: 119a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches rechtliche Interessen. 5.6 Bei Ablauf einer noch nicht Zahlung zusätzlicher Zahlungsfrist festgelegt formale Mitteilung erhielt, ist der Kunde eine Strafe in Höhe von 10% der Kunden Benutzerprinzipal geschuldeten Steuern, entstehen, ob Benutzer außergerichtlichen Kosten und unbeschadet des Rechts des Nutzers auf Schadenersatz. 5.7 Unbeschadet der sonstigen Rechte der Nutzer im Rahmen dieses Artikels ist der Kunde gegenüber Benutzer verpflichtet, die Kosten für die Sammlung zu kompensieren, die Benutzer zu machen hat, und welche über das hinausgehen eine einzige Aufforderung zu senden oder einfach nur ein tun - nicht erlaubt - Abwicklungsvorschlag, Erlangung einfacher Informationen oder Kompilieren der Datei in der üblichen Weise. Diese Kosten werden auf der Grundlage der geltenden Richtlinien der zuständigen Gerichte der Niederlande in den Niederlanden bestimmt.5.8 Die Anwendbarkeit von Artikel 6:92 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs wurde in Bezug auf die in diesem Artikel enthaltene Strafklausel ausgeschlossen.6. Garantie6.1 Wenn der Benutzer dem Kunden eine Garantie hinsichtlich der von ihm gelieferten oder gelieferten Produkte oder Produkte gibt, wird er dies dem Kunden ausdrücklich schriftlich mitteilen. In Ermangelung einer solchen ausdrücklichen schriftlichen Mitteilung kann der Kunde die Garantie nicht geltend machen, unbeschadet seiner gesetzlichen Rechte aus zwingenden Bestimmungen. 6.2. Ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen des Kunden begründet, wird der Nutzer die zu liefernden Produkte nach Wahl des Nutzers wiederherstellen oder vereinbarungsgemäß liefern, es sei denn, dies wäre für den Kunden nachweislich sinnlos geworden. Wenn der Benutzer den Kunden über die Reparatur informiert, wird der Kunde die gelieferten Produkte auf seine Kosten und Gefahr an den Benutzer zurücksenden 6.3 Alle möglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Benutzers erlöschen, wenn Fehler, Mängel oder Unvollkommenheiten in Bezug auf diese auftreten Fälle entstehen durch unsachgemäße, nachlässige oder unsachgemäße Verwendung oder Verwaltung von gelieferten Sachen durch den Kunden oder durch Dritte eingesetzte Dritte oder wenn diese auf eine äußere Ursache wie Feuer oder Wasserschaden zurückzuführen sind, oder wenn der Kunde oder a dritte unbefugte Benutzer Änderungen an der gelieferten Ware durch den Benutzer gemacht hat oder aanbrengen.6.4 für Produkte wie Lebensmittel, Kosmetik, Hautpflege hatte, Ergänzungen Geld genommen werden nicht zurückkehrt, kann der Kunde den Hersteller für einen teilweisen oder vollständigen Kontakt Rückerstattung.7. Beschwerden 7.1 Beschwerden über ein vom Nutzer geliefertes Produkt müssen dem Nutzer unverzüglich schriftlich vom Kunden mitgeteilt werden und müssen motiviert werden. Wenn 7 Tage nach Ablieferung der Produkte nicht mehr gerechtfertigt sind, kann der Kunde nicht mehr berechtigt sein, es sei denn, der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung wäre bei sorgfältiger und rechtzeitiger Untersuchung nicht erkennbar gewesen. In diesem Fall muss der Kunde den Nutzer innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden oder Kenntnisnahme des Mangels schriftlich über den Mangel informieren. 7.2 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung ist der Nutzer nicht verpflichtet, Rücksendungen vom Kunden entgegenzunehmen. Der Empfang von Rücksendungen bedeutet in keinem Fall die Annahme des vom Kunden angegebenen Rücknahmegrundes durch den Nutzer. Das Risiko bezüglich zurückgesandter Produkte bleibt beim Kunden bestehen, bis die Produkte vom Benutzer gutgeschrieben wurden. 7.3 Wenn sich der Kunde auf ein eventuell vereinbartes Garantiesystem beruft, sich die Beschwerde jedoch als ungerechtfertigt erweist, hat der Nutzer das Recht, dem Kunden die Tätigkeiten und Kosten für Nachforschungen und Reparaturen zu berechnen, die sich aus dieser Beschwerde an den Kunden ergeben übliche Preise, mit einem Minimum von 100,00 €. Retention 8.1 Alle durch den Benutzer bereitstellt und halten Sie die Produkte, die unter allen Eigentum des Benutzers Umstände geliefert, solange der Kunde einen Anspruch der Anwender in jedem Fall, den Kaufpreis von Gerichtskosten, Zinsen, Strafen und sonstige Ansprüche gemäß Abschnitt 3:92 Absatz 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches wurde nicht eingehalten.8.2 Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte sorgfältig und als erkennbares Eigentum des Nutzers zu lagern.und. 8.3 Der Kunde ist nicht Vorbehalts gelieferte Ware berechtigt, solange das Eigentum hat ihr Versprechen nicht an Dritte übertragen oder auf andere Weise zu belasten oder teilweise oder Übertragung, es sei denn, die Übertragung bei der Verfolgung der gemeinsamen Geschäftstätigkeit ist der Kunde findet statt. 8.4 Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Nutzer nicht nach oder hat der Nutzer berechtigten Grund zu der Befürchtung, dass der Kunde diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, ist der Nutzer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zurückzunehmen. Der Kunde hat mitzuwirken und dem Nutzer zu jeder Zeit freien Zugang zu seinen Grundstücken und / oder Gebäuden zu gewähren, um die Waren zu besichtigen und / oder die Rechte des Nutzers auszuüben. Nach der Abholung wird dem Kunden der Marktwert gutgeschrieben, der in keinem Fall höher sein darf als der ursprüngliche Preis, den der Kunde mit dem Nutzer vereinbart hat, vermindert um die Kosten, die dem Nutzer aus der Rücknahme entstehen. Auflösung und beëindiging9.1 Des Kunde ist als in Verzug, wenn eine Verpflichtung oder rechtzeitig im Rahmen der Vereinbarung entspricht, und wenn der Kunde nicht entspricht, mit einer Warnung geschrieben, innerhalb einer angemessenen Frist nach wie vor voll nach komen.9.2 In Falle der Nichterfüllung durch den Client-Benutzer ohne Ersatzpflicht berechtigt ist, und unbeschadet ihrer Rechte zu lösen, die Vereinbarung ganz oder teilweise von einem Beamten gerichtete schriftliche Mitteilung an den Kunden und / oder den fälligen Betrag möglicherweise dem Benutzer durch den Client sofort in all ihren Teilen verbindlich und / oder Retention um roepen.9.3 Benutzer zu verlangen, ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der Kunde für ein Moratorium oder Konkurs gilt oder wird ihm oder Ergreifung auf ganz oder teilweise angewandt ihre Fähigkeit ist gelegt. Alle Rechnungsbeträge werden dann sofort fällig und zahlbar. Benutzer wird nie für irgendeine Entschädigung wegen dieser Beendigung verantwortlich sein. Höhere Gewalt10.1 Der Nutzer haftet nicht, wenn ein Mangel auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. Während der Zeit höherer Gewalt werden die Verpflichtungen des Nutzers ausgesetzt. Überschreitet die Frist, in der die Erfüllung der Pflichten des Nutzers aufgrund höherer Gewalt nicht möglich ist, länger als drei Monate, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag ohne gerichtliche Intervention zu kündigen, ohne dass eine Entschädigungspflicht besteht.10.2 Unter dem Begriff " höhere Gewalt ‚bezeichnete in jedem Fall in diesem Artikel, unvorhergesehene Umstände, einschließlich wirtschaftlicher, die ohne Verschulden oder Aktion des Benutzers entstanden ist, zu denen schwerwiegenden Fehlern in der Gesellschaft, gezwungen Verringerung der Produktion, Streiks und Aussperrungen zu werden, sowohl bei den Benutzern als auch bei den Versorgungsunternehmen, Krieg, Feindseligkeiten, Belagerungszustand, Mobilisierung, entweder in den Niederlanden oder in irgendeinem anderen Land, wo es Zweige von Benutzern oder Lieferanten gibt, Verzögerungen beim Transport oder verspätete oder fehlerhafte Lieferung von Waren oder Materialien oder Teile von Dritten einschließlich Beg Nutzerlieferanten.10.3 Hat der Nutzer bei Eintritt höherer Gewalt seine Verpflichtungen bereits teilweise erfüllt oder kann er seinen Verpflichtungen nur teilweise nachkommen, ist er berechtigt, den bereits gelieferten oder den zu liefernden Teil gesondert in Rechnung zu stellen, und der Kunde ist zur Zahlung dieser Rechnung verpflichtet. als wäre es eine separate Vereinbarung. Haftung11.1 Der Nutzer haftet nur für Schäden, die der Kunde erleidet, wenn und soweit solche Schäden unmittelbar auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Nutzers zurückzuführen sind. 11.2 Die Gesamthaftung des Nutzers ist in jedem Fall auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens begrenzt, wobei der vom Nutzer an den Kunden zu zahlende Gesamtbetrag für die Stornierungs- und Schadenersatzansprüche niemals den Betrag des für den Nutzer geschuldeten Betrags übersteigen darf. vereinbarter Vertragspreis (ohne Mehrwertsteuer) .11.3 Benutzer haften nicht für Schäden, wenn und soweit der Kunde gegen die oder angemessen gesichert Schäden hatten Streitigkeiten und anwendbare recht12.1 verzekeren.12 kann, wenn Unsicherheit über die Auslegung existiert einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen muss die Auslegung dieser Bestimmung (en) "im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen" erfolgen.12.2 Auf einen mit dem Nutzer geschlossenen Vertrag findet niederländisches Recht Anwendung. Ausländische Gesetzgebung und Verträge, einschließlich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über innere Angelegenheitenationale Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) ist uitgesloten.12.3 Jede diese Vereinbarung Streitigkeiten oder aus dieser Vereinbarung ergeben, in der ersten Instanz geregelt werden sollen nur das zuständige Gericht in dem Bezirk, in dem der Benutzer zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung gevestigd.13 Zusatzbestimmung / DATENSCHUTZ HEMPA.NL/HEMPA.DE/HEMPA.BE JUST-SEED.NL die Datenschutzrichtlinie verwenden, für Besucher jeder Webseite www.hempa.nl gelten www.hempa.be www.hempe.de Besuche1. ManagementDie Hempa-Website wird von JUST-SEED.nl verwaltet. Die Kontaktdaten finden Sie auf der oben genannten Website. Http://www.just-seed.nl 2. Daten von visitors2a Wir speichern keine persönlichen Daten über Kontaktdaten, noch werden wir durch Beratung oder Beratung gesammelt. Die Daten sind daher niemals auf eine Person oder Organisation zurückzuführen. Und nach 48 Stunden sind aus unseren Dateien gelöscht.2b hempa. gewährleistet eine gute Sicherheit der gespeicherten Daten. Wir verwenden Cookies nicht verwenden Cookies.dit letzteren Fall können Sie festlegen, welche Websites funktionelle Cookies 4. Fragen Besucher setzen die Kontakt aufgeführten Fragen zu dieser Datenschutzerklärung Kontakt HEMPA Mitarbeiter sind auf der Website im Sinne des Absatzes 1 stellen kann dieser Datenschutzrichtlinie .5. HaftungsausschlussHempa Just-Seed ist berechtigt, den Inhalt der Datenschutzerklärung zu ändern, ohne dass der Besucher darüber informiert wird. Die Umsetzung der Änderung auf der Website würde Datenschutz für Kunden ergänzt die Datenschutzrichtlinien für Besucher und gilt für jeden afdoende.De, der einen Auftrag mit Hempa.1 stellt. Gelieferten Daten durch den Kunden wordenHempa auf die Daten durch den Kunden für die folgenden Zwecke geliefert: 1a Verarbeitung des bestelling.1b Senden einer oder mehrerer Nachrichten, die auf die Reihenfolge beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf , eine E-Mail mit Login-Daten.1c Bringt (gelegentlich) die Aufmerksamkeit eines Produkts, Tipp, Geschick, etc., von denen Hempa. denkt, dass es zu einer erfolgreicheren Website für den Kunden beitragen kann.2. Weitergabe von Daten an Dritte Daten, die der Kunde an Hempa weitergegeben hat, werden niemals an Dritte weitergegeben. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen von dieser Regel: 3. SicherheitDie Daten, die der Kunde an Hempa übermittelt. bereitgestellt werden, in einer sicheren Umgebung gespeichert werden. Anpassung der Kundendaten Der Kunde hat die Möglichkeit, die zur Verfügung gestellten Daten jederzeit zu ändern. Hempa kann den Kunden in einem solchen Fall um die Änderung auf einer von Hempa bitten. vorgeschriebenen Art und in einigen Fällen kann eine Identifizierung erforderlich sein.