Hempa Quality Shops

Hempa met 3 online shops in de E.U. Heeft als doelstelling om enkel kwalitatieve, hoogwaardige cbd producten aan te bieden.

Hiervoor zijn twee belangrijke redenen namelijk: er is de laatste jaren veel kennis vergaard over de bijzondere werking die cbd kan hebben. Men is inmiddels ervaren met het product en de markt vraagt om de allerbeste kwaliteit.

Wij voorzien geen probleem als kenners van CBD ons product gaan vergelijken met andere aanbieders.

De tweede reden gaat juist over het huidige aanbod want de gerenommeerde topmerken leveren niet wat op de verpakking staat, of spelen zo met tekst en cijfers dat het heel veel lijkt en dus ook veel kost. Veel CBD producten bevatten niet de percentages die de klant meent te kopen. Ons product is niet goedkoop, dat kan ook niet maar er zit minimaal in wat op de verpakking staat en wat de test rapportages van het laboratorium ons meld. Zit er niet in wat wij beweren? Dan betalen wij u 2 maal het aankoop bedrag terug. Bij hempa zijn wij zeker van onze zaak en staan daar voor 1000% achter.


Hempa with 3 online shops in the E.U. The objective is to offer only qualitative, high-quality cbd products.

There are two main reasons for this: in recent years a lot of knowledge has been gathered about the special effect that cbd can have. People have now experienced the product and the market demands the best quality.

We provide no problem if CBD experts compare our product with other providers.

The second reason is precisely about the current offer because the renowned top brands do not deliver what is on the packaging, or play with text and numbers that it looks very much and therefore also costs a lot. Many CBD products do not contain the percentages that the customer believes they are buying. Our product is not cheap, it is not possible, but there is at least what is on the packaging and what the test reports from the laboratory report us. Is not there what we claim? Then we will refund you twice the purchase amount. At hempa, we are sure of our business and stand there for 1000% behind.


Hempa mit 3 Online-Shops in der E.U. Ziel ist es, nur qualitativ hochwertige cbd-Produkte anzubieten.

Dafür gibt es zwei Hauptgründe: In den letzten Jahren wurde viel Wissen über den speziellen Effekt, den cbd haben kann, gesammelt. Die Leute haben jetzt das Produkt erlebt und der Markt verlangt die beste Qualität.

Wir bieten kein Problem, wenn CBD-Experten unser Produkt mit anderen Anbietern vergleichen.

Der zweite Grund ist nur das aktuelle Angebot, denn die renommierten Top-Marken liefern nicht, was auf der Verpackung steht, oder spielen mit Text und Zahlen, dass es sehr gut aussieht und daher auch viel kostet. Viele CBD-Produkte enthalten nicht die Prozentsätze, die der Kunde glaubt zu kaufen. Unser Produkt ist nicht billig, es ist nicht möglich, aber es gibt zumindest was auf der Verpackung steht und was uns die Testberichte aus dem Labor berichten. Gibt es nicht das, was wir behaupten? Dann erstatten wir Ihnen zweimal den Kaufbetrag zurück. Bei der hempa sind wir unseres Geschäftes sicher und stehen dort für 1000% hinten.